Bestuur

Bestuur

Organisatie

Het bevoegd gezag van de USV ligt bij het bestuur, dat door en uit de leden (de ouders) wordt gekozen. Daarnaast zitten er nog één of twee externen in het bestuur, die ook door de leden worden gekozen. Het bestuur heeft regelmatig contact met de directie, het team en de Medezeggenschapsraad (MR) en schept op het gebied van personeel, huisvesting en financiën de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Directie en team zijn verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van het onderwijs en voor de dagelijkse gang van zaken. Twee keer per jaar schrijft het bestuur een Algemene Ledenvergadering uit. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar, waarna men zich nog eenmaal voor een periode van twee jaar herkiesbaar kan stellen.

 Ron Huisman  Voorzitter
 Bart Terhorst  Secretaris
 AnneMaart Bijleveld  Huisvesting
 Maartje Sträter  Personeel
 Robert Vreeman  Financiën
 Annelies Opstraat  Onderwijs (extern bestuurslid)

Contact : bestuur@usvschool.nl

Comments are closed.